Posts by: admin

آیا گاز ۱۳۴ مخلوطی از چند گاز است؟

خیر،این گاز مخلوطی از گازهای دیگر نیست بلکه خود گازی خالص بوده و تنها دارای یک مولکول است مولکول این گاز  که در شیمی بنام تترافلوراتان شناخته میشود دارای دو…

AHRI700

انجمن تهویه مطبوع ، گرمایش و سرمایش مجموعه دستوالعملها و الزامات مورد نیاز گازهای برودتی را در این استاندارد جمع آوری نموده است

چه نوع مبردهایی وجود دارند؟

 نوعی دسته بندی، مبرد ها را به دو نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می کند،دسته بندی دیگر بر اساس ساختار شیمیایی و عناصر کلر، هیدروژن، کربن و فلورین است.…

پلارگاز-روش تست سریع کیفیت گاز

اساسی ترین روش تست کیفیت گازهای برودتی انجام آزمون های استاندار آنالیز گاز طبق روشهای تعیین شده در استاندار آهری به شماره ۷۰۰ است لیکن روش ساده ای نیز برای…