مقالات

چه نوع مبردهایی وجود دارند؟

 نوعی دسته بندی، مبرد ها را به دو نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می کند،دسته بندی دیگر بر اساس ساختار شیمیایی و عناصر کلر، هیدروژن، کربن و فلورین است.
برای مثال ایزوبوتان مبردی طبیعی است ولی فریون ها و هالوکربن ها به طور مصنوعی تولید میشوند. 

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp