مقالات

تفاوت حرف کوچک و بزرگ در شناسه گاز

حرف کوچک آ که پس از شماره گاز می آید به معنای آنست که این گاز، ایزومری از گاز اصلی است درصورتیکه حرف بزرگ آ به معنای آن است که گاز مخلوطی آزئوتروپیک است
ایزومر گاز دارای همان نوع و همان تعداد اتم و همان وزن مولکولی گاز اصلی است ولی شکل اتصال اتمها به یکدیگر متفاوت است لذا ایزومر گاز دارای خواص متفاوت میشود
مثلا گاز ۱۳۴ دارای نقطه جوش منفی ۱۹ درجه سانتیگراد است ولی ایزومر این گاز که با کد آ۱۳۴شناخته میشود دارای نقطه جوش منفی ۲۶ درجه سانتیگراد است
بعضی مبرد ها مانند ۴۱۰آ مخلوطی از چند گاز هستند و بکار بردن حرف بزرگ آ بدنبال شماره شناسه این گاز بیانگر آن است که گاز آزئوتروپیک است یعنی با فرایند تقطیر ساده نمیتوان این گازها را از هم جدا
کرد

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp