مقالات

AHRI700

انجمن تهویه مطبوع ، گرمایش و سرمایش مجموعه دستوالعملها و الزامات مورد نیاز گازهای برودتی را در این استاندارد جمع آوری نموده است

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp